Facebook de FIF

93 125 75 04

Accede al campus

Login

Usuario
Password *
Recordarme
 • Especialistas en seguridad privada

  Especialistas en seguridad privada

  Centro de estudios FIF
 • Futuro formación

  Futuro formación

  Con nosotros tendrás el mundo en tus manos
 • Centro de estudios FIF

  Centro de estudios FIF

  Formamos profesionales de futuro

El pasado día 23 de diciembre se publicó en el DOGC,  el temario que entrará en la próxima convocatoria para Guardia Urbana de Barcelona.

El temario es el siguiente:

1. La Constitució espanyola de 1978. Estructura i principis generals. L'estructura territorial de l'Estat : “Principis
generals i l'Administració Local”
2. Drets i deures fonamentals a la Constitució de 1978.
3. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya de 2006: Drets i deures de l'àmbit civil i social, drets en l'àmbit polític i
de l'Administració, i drets i deures lingüístics. El Govern local a l'Estatut.
4. El Municipi: concepte i elements. Les potestats municipals. Competències municipals a la Llei Reguladora de
les Bases de Règim Local

5. La Carta Municipal de Barcelona: Text consolidat pel qual es regula el règim especial del municipi de
Barcelona. Competències de l'Ajuntament en matèria de seguretat ciutadana i mobilitat.
6. L'Ajuntament de Barcelona. Organització Municipal. L'organització política (Alcalde, Tinents d'Alcalde,
Regidors) i l'organització executiva (el model de gestió gerencial) La desconcentració territorial (districtes) i
funcional (organismes i instituts) a l'Ajuntament de Barcelona.
7. Coneixement de la ciutat des de l'1-1-2015: dades demogràfiques, sociologia, economia, cultura i actualitat
de la ciutat.
8. El procediment administratiu: concepte i principis generals. El procediment administratiu comú: regulació,
contingut, àmbit d'aplicació i principis.
9. El marc legal de la Seguretat Pública i els cossos de seguretat. La Llei de forces i cossos de seguretat de
L'Estat. La Llei de policies locals de Catalunya. La Llei d'ordenació del sistema de seguretat pública de
Catalunya.
10. L'Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l'espai públic de Barcelona.
11. l'Ordenança sobre l'ús de les vies i l'espai públic de Barcelona: “Ús de les vies i els espais públics”.
12. L'Ordenança de circulació de vianants i de vehicles.
13. Actuacions relacionades amb la seguretat ciutadana: Especial referència als principis rectors en relació a la
seguretat ciutadana i les potestats generals de policia de seguretat. Actuacions relacionades amb les funcions
de policia judicial: Especial referència a les garanties i drets de les persones detingudes, procediment de
detenció i d'habeas corpus.
14. Drets i deures dels funcionaris a l'Estatut bàsic de l'empleat públic. Principis d'actuació i deures dels
funcionaris de policia local. La infidelitat en la custòdia de documents i de la violació de secrets en el Codi
Penal. Règim d'incompatibilitat del personal al servei de l'Administració.
15. Ètica i deontologia professional. Declaració universal dels drets humans de l'ONU. Carta dels drets
fonamentals de la UE. Codi europeu d'ètica de la Policia. Codi ètic de la policia de Catalunya. El II Pla d'Igualtat
d'oportunitats entre homes i dones de l'Ajuntament de Barcelona 2015-2019.

C/ La Jota, 6 Barcelona
Passeig Ciutat de Mallorca, 9-11 - Barcelona
C/ República del Paraguay, 31 Altell - 25002 Lleida

931257504 • 655554504 • 930107091

Oferta formativa

Facebook de FIF

 
Utilizamos cookies
Este sitio utiliza "COOKIES" para garantizar el correcto funcionamiento de nuestro portal web, mejorando la seguridad, para obtener una eficacia y una personalización superiores, para recoger datos estadísticos.
Haga clic en "ACEPTAR" para autorizar su uso o en “RECHAZAR” para rechazarlas. En este caso no puede garantizar la plena funcionalidad de la página. Puede obtener más información en nuestra POLÍTICA DE COOKIES aquí o en el pie de página.