Facebook de FIF

93 125 75 04

Accede al campus

Login

Usuario
Password *
Recordarme
  • Noticias

Noticias FIF

Información para la formación de cuerpos de seguridad privada y sus especialidades

Oferta trabajo Vigilantes de Seguridad

Necesitamos vigilantes de seguridad, de manera urgente, para servicio en Barcelona. Aprobados de la convocatoria 03/2017 también pueden optar al puesto. Interesados ponerse en contacto con el centro llamando al 931257504.

¡Vuelta al cole!

Os recordamos que hoy, día 28, nuestro centro vuelve a estar abierto, después de las vacaciones, en nuestro horario habitual de 09:30 a 19h.

RESOLUCIÓ INT/1219/2017, de 29 de maig, per la qual s'aprova i es fa públic el temari de la convocatòria mitjançant oposició lliure per cobrir places de la categoria de mosso/a de l'escala bàsica del cos de Mossos d'Esquadra.

Per tal de facilitar als aspirants la preparació de la convocatòria per cobrir places de la categoria de mosso/a de l'escala bàsica del cos de Mossos d'Esquadra, s'ha publicat, de manera anticipada a la publicació de la convocatòria esmentada, al temari de la subprova de coneixements de la primera prova per a l'accés a la categoria de mosso/a de l'escala bàsica del cos de Mossos d'Esquadra.

Us recordem que ja hem obert la inscripció per a la preparació de totes les proves de la convocatòria i que si voleu informació, us heu de posar en contacte amb el centre, trucant al 931257504.

Àmbit A

Coneixements de l'entorn

Tema A.1

Història de Catalunya (part I):

1. L'antiguitat a Catalunya.

2. La Catalunya romana.

3. El naixement de Catalunya.

4. La Catalunya feudal (s. XI-XII).

5. L'expansió catalanoaragonesa (s. XIII-XIV).

6. La crisi de la baixa edat mitjana (s. XIV-XV).

7. Catalunya en la monarquia hispànica i la Guerra dels Segadors (s. XVI-XVII).

8. La Guerra de Successió i l'Onze de Setembre.

9. Les transformacions del segle XVIII.

Tema A.2

Història de Catalunya (part II):

1. El segle XIX: la crisi de l'Antic règim i la construcció de l'Estat liberal.

2. Catalunya, la industrialització i l'obrerisme.

3. La restauració borbònica i el catalanisme polític.

4. El primer terç del segle XX (1898-1931).

5. La República i la Guerra Civil.

6. La dictadura franquista.

7. La Transició i la recuperació de l'autonomia.

8. La Catalunya del segle XXI.

 Tema A.3

Història de la policia a Catalunya

1. Les forces de seguretat i la seva història.

2. L'origen dels Mossos d'Esquadra.

3. Transformacions policials durant el segle XIX.

4. La policia durant les primeres dècades del segle XX.

5. La policia i la democràcia.

Tema A.4

Àmbit sociolingüístic

1. Història de la llengua.

2. Varietats lingüístiques.

3. La llengua aranesa.

4. Noves versions de la Gramàtica de la llengua catalana i l'Ortografia catalana.

Tema A.5

Marc geogràfic de Catalunya

1. Situació i divisió administrativa.

2. El relleu.

3. Els climes a Catalunya.

4. La xarxa hidrogràfica.

5. La vegetació.

6. La població.

Tema A.6

Entorn social a Catalunya

1. La migració a Catalunya i fluxos migratoris.

2. Les polítiques públiques en matèria d'immigració.

3. Models d'integració i marcs de convivència en la societat multicultural.

4. Les polítiques públiques en matèria d'igualtat d'oportunitats.

5. Els serveis socials a Catalunya.

Tema A.7

Les tecnologies de la informació en el segle XXI

1. La societat del coneixement i les tecnologies de la informació. Internet i la Internet de les coses (IoT).

2. Efectes de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

3. Seguretat de la informació.

4. L'Administració electrònica. Signatura electrònica.

5. Comunicació i control públic: espais de seguretat i alarmes socials.

Àmbit B

Institucional

 Tema B.1

L'Estatut d'autonomia de Catalunya (EAC)

1. Antecedents històrics i naturalesa jurídica.

2. Contingut i estructura.

3. Els drets, els deures i els principis rectors.

4. Les competències de la Generalitat de Catalunya.

5. La competència en matèria de seguretat pública establerta a l'Estatut d'autonomia de Catalunya.

Tema B.2

Les institucions polítiques de Catalunya

1. La Generalitat de Catalunya.

2. El Parlament de Catalunya.

3. La Presidència de la Generalitat de Catalunya.

4. El Govern i l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

5. Altres institucions estatutàries.

Tema B.3

L'ordenament jurídic de l'Estat

1. L'ordenament jurídic.

2. La Constitució espanyola.

3. La llei.

4. Les normes amb rang de llei.

5. El reglament.

6. Els tractats internacionals.

Tema B.4

Els drets humans i els drets constitucionals

1. Les declaracions de drets humans.

2. Els drets fonamentals i les llibertats públiques.

3. La titularitat dels drets constitucionals.

4. Els drets constitucionals relacionats amb el procés penal.

5. Les garanties normatives.

6. Les garanties institucionals: el Defensor del Poble.

7. Les garanties jurisdiccionals.

8. La suspensió dels drets constitucionals.

Tema B.5

Les institucions polítiques de l'Estat

1. Les Corts Generals.

2. El Govern.

3. La Corona.

4. Altres institucions de l'Estat.

Tema B.6

Els òrgans jurisdiccionals. Poder judicial i Tribunal Constitucional

1. Poder judicial i potestat jurisdiccional.

2. El Consell General del Poder Judicial.

3. El Ministeri Fiscal.

4. El Tribunal Constitucional.

Tema B.7

L'organització territorial de l'Estat

1. Els models d'organització territorial.

2. El model territorial a la Constitució espanyola de 1978.

3. Les comunitats autònomes.

4. Els municipis.

5. Les províncies.

6. Les comarques.

7. Les vegueries.

Tema B.8

La Unió Europea

1. Origen històric de la Unió Europea.

2. L'ordenament jurídic comunitari: dret comunitari originari i dret derivat.

3. Institucions comunitàries.

Àmbit C

De seguretat i policia

Tema C.1

Les competències de la Generalitat en matèria de seguretat

1. Definició de competència.

2. La competència en matèria de seguretat.

Tema C.2

El Departament d'Interior

1. Funcions del Departament d'Interior.

2. Estructura del Departament d'Interior.

3. La Direcció General de la Policia.

4. La Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra.

5. L'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

6. El Servei Català de Trànsit.

7. El Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya.

Tema C.3

La coordinació policial

1. El concepte de coordinació policial.

2. La coordinació amb les forces i cossos de seguretat de l'Estat. La coordinació amb les policies locals de Catalunya.

3. Els òrgans de coordinació establerts per la Llei 4/2003, de 7 d'abril, d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya.

4. La cooperació policial internacional: Interpol i Europol.

5. Els acords internacionals en matèria de seguretat. El sistema d'informació Schengen (SIS).

 Tema C.4

El marc legal de la seguretat

1. La Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat. Principis bàsics d'actuació.

2. La Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra. Funcions, àmbit territorial d'actuació i estructura.

3. La Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya. Funcions.

Tema C.5

El Codi deontològic policial

1. La deontologia policial.

2. El Codi europeu d'ètica de la policia.

3. Acord GOV/25/2015, de 24 de febrer, pel qual s'aprova el Codi d'ètica de la Policia de Catalunya.

 Àmbit D

Coneixement de l'entorn polític, econòmic i social

a) Catalunya.

b) Estat espanyol.

c) Internacional.

Mosso d'Esquadra. Próxima convocatoria anunciada por el Govern de 505 plazas.

CURSO PRESENCIAL

Curso de 6 meses de duración en los que ofrecemos:

Clases presenciales + temario + preparación idioma para quien no lo acredite + preparación pruebas físicas en gimnasio + preparación pruebas psicotécnicas y test de personalidad + simulaciones entrevistas

CURSO ONLINE

Curso de 6 meses de duración en los que ofrecemos:

 Preparación temario y actualidad + preparación pruebas psicotécnicas y test de personalidad* + simulaciones entrevistas*

* El test de personalidad y la simulación de entrevista se hará de manera presencial en día y hora acordados previamente con el alumno.

HORARIOS CLASES PRESENCIALES

MAÑANAS

M1. LUNES Y MIÉRCOLES            10:00-12:00H                    

M2. LUNES Y MIÉRCOLES            12:15-14:15H

M3. MARTES Y JUEVES                 10:00-12:00H

M4. MARTES Y JUEVES                 12:15-14:15H

S1. SÁBADOS                                    10:00-14:00H

TARDES

T1. LUNES Y MIÉRCOLES              15:00-17:00H    

T2. LUNES Y MIÉRCOLES              17:15-19:15H    

T3. LUNES Y MIÉRCOLES              19:30-21:30H

T4. MARTES Y JUEVES                   15:00-17:00H

T5. MARTES Y JUEVES                   17:15-19:15H

T6. MARTES Y JUEVES                   19:30-21:30H

Más información llamando al 931257504

REQUISITOS GENERALES

  • Tener la nacionalidad española
  • Tener el título de Bachillerato o equivalente, o cualquier otro nivel superior.
  • Haber cumplido los 18 años.
  • Altura mínima 1.65 m los hombres y 1.60 m las mujeres.
  • No haber sido condenado por ningún delito o, en caso de haberlo estado, tener extinguida la responsabilidad penal y cancelados los antecedentes penales.
  • Estar en posesión del permiso de conducir de la clase B, en vigor, o permisos  equivalentes de acuerdo con la normativa aplicable.

 PRUEBAS A REALIZAR

Fases del proceso selectivo

Consta de cuatro pruebas selectivas, obligatorias y eliminatorias.

- Primera Prueba

Consistirá en la realización de los siguientes ejercicios y pruebas:

Ejercicio de Conocimientos: responder 60 preguntas tipo test en relación con el temario que determine la convocatoria en cuestión, en el plazo máximo de 1 hora y 15 minutos. La puntuación de esta prueba será entre 0 y 10 puntos y para superarla la persona aspirante deberá obtener un mínimo de 5 puntos en el ejercicio de conocimientos, un mínimo de 5 puntos en la prueba aptitudinal y la calificación de apto/a en la prueba de personalidad.

Prueba Aptitudinal: realización de una batería de tests dirigidos a evaluarlas capacidades intelectuales y los procesos de razonamiento de la persona aspirante. La puntuación de esta prueba será entre 0 y 10 puntos.

Prueba de Personalidad: orientada a evaluar los rasgos de personalidad de la persona aspirante, así como su adaptación personal y social. La calificación de esta prueba es de apto/a o no apto/a.

- Segunda Prueba

Ejercicios físicos y comprobación de las exclusiones médicas.

- Tercera Prueba

Conocimientos de la lengua catalana

- Cuarta Prueba

Adecuación psicoprofesional: pruebas psicotécnicas y entrevista personal.

 

CONVOCATORIAS

Anunciada próxima oferta de 505 plazas para este año.

 

Publicadas fecha de examen de Vigilantes de Seguridad, Escoltas privados y/o Vigilantes de explosivos

 

Convocatoria 01/2017 Publicada fecha y lugar de examen.

El Ministerio de Interior ha publicado las fechas para el examen de la primera convocatoria de este año. Os dejamos las que corresponden a la sede de Tarragona.

SEDE DE TARRAGONA

PRIMER EJERCICIO (aptitud física)

Lugar: Centre Esportiu Municipal El Fornás

Dirección: Paseo Presidente Tarradellas nº 2-6, Valls (Tarragona) 43116

Día y hora:

03 de marzo de 2017 a las 09:00 horas

SEGUNDO EJERCICIO (conocimientos teórico-prácticos)

Lugar: Complejo Educativo de Tarragona.

Dirección: Autovía Salou C – 31 B, 31. 43006 – TARRAGONA.

Día:

04 de marzo de 2017

Hora:

Vigilantes de Seguridad a las 09:30 horas.
Escoltas Privados a las 11:30 horas.
Especialidad de Vigilantes de Explosivos a las 12:30 horas.

Recordad que ya os podéis hacer los certificados médicos, indispensables para la realización de las pruebas físicas.

IMPORTANTE:

Tened en cuenta que esta convocatoria se solapa con la siguiente y que, en caso de dudas respecto a si habéis aprobado o no, deberéis de pagar la tasa para el siguiente examen sin conocer los resultados oficiales de esta primera convocatoria. En el caso de que no la pagaráis, deberéis de esperaros a la tercera convocatoria de este año para poder subir a examen.

Cualquier duda, os podéis poner en contacto con el centro llamando al 931257504.

Saludos.

 

La Jota, 6 Barcelona
Passeig Ciutat de Mallorca, 9-11 - Barcelona

931257504 • 655554504 • 930107091

Oferta formativa

Facebook de FIF